Algemene voorwaarden

Al onze bestellingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de exclusieve toepassingen van de volgende voorwaarden:
 

 1. De offertes zijn gebaseerd op de geldende waarden van lonen en materialen op datum van aanmaak van de offerte.
  Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
   
 2. De leveringstermijnen zijn indicatief en vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch ontbinding van de overeenkomst.
   
 3. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot de gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
   
 4. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
   
 5. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
   
 6. Wanneer de verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d.m. , niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.
   
 7. De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
   
 8. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum en sowieso voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen.
   
 9. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper.
   
 10. Bij niet betaling van de facturen is er een interest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
   
 11. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag.
   
 12. Interesten en forfaitaire schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
   
 13. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven deze eigendom van de verkoper.
   
 14. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

   

LEVERINGEN

 1. Iedere bestelling met een bedrag meer dan 600 euro, exclusief BTW, wordt franco geleverd via onze normale transporteur.
   
 2. Bij een express-zending of werfleveringen, zijn de kosten ten laste van de koper.
   
 3. Voor bestellingen kleiner dan 600 euro, exclusief BTW, worden transportkosten aangerekend.
   

TERUGNAME GOEDEREN

 1. Gebeurt enkel na schriftelijke akkoordverklaring van DITEC BVBA.

Webshop powered by Marcando